തല_ബാനർ
കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: പ്ലാസ്റ്റിക് / സ്റ്റീൽ ഡ്രാഗ് ചെയിനുകൾ, ബെല്ലോ കവറുകൾ, ചിപ്പ് കൺവെയർ, മാഗ്നെറ്റിക് സെപ്പറേറ്റർ, കൂളന്റ് ട്യൂബ്, മറ്റ് മെഷീൻ ടൂൾ ആക്സസറികൾ.

ഡബിൾ-റോ ഫുൾ-ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് ഡ്രാഗ് ചെയിൻ